Hur det hela började

Historia

AUFs föregångare hette Assyriska Ungdomskommittén (AUK) och bildades 1985 med syftet att samla alla lokalföreningarnas ungdomssektioner i ett gemensamt förbund. Gemensamma riktlinjer sattes upp för de olika föreningarnas verksamheter. Tidigare var inte AUKs aktiviteter reguljära på samma sätt som idag utan bestod mest av sporadiska föreläsningar och rikstäckande lägerverksamheter. De turneringar som anordnades arrangerades på den tiden av enskilda föreningar. Ett uppskattat inslag i AUKs verksamhet var den assyriska ungdomsfestivalen som hölls i Södertälje den första gången. En hemlandsresa anordnades också under AUKs tid till Turabdin i sydöstra Turkiet.

1991 bildades Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) och då betonades det ökade oberoendet gentemot Assyriska Riksförbundet (ARS). I den ökade självständigheten ingick bland annat att ungdomsförbundet skulle ta ett större ekonomiskt ansvar. Nu fastställdes också de första stadgarna och ungdomsförbundet fick ett eget organisationsnummer. Ett mål som fastslogs var att anordna regelbundna veckoslutskurser samt idrottsturneringar. Det beslutades också att förbundet skulle upprätta ett dokumentationsutskott med den huvudsakliga uppgiften att dokumentera och bevaka AUFs aktiviteter. Ett annat utskott som fick luft under vingarna var fortbildningsutskottet, som skulle komma att ta huvudansvaret för förbundets veckoslutskurser. Ett idrottsutskott tillsattes också slutligen för att arbeta med de olika idrottsturneringarna.

 

1997 lade AUF grunden för den självständighetsprocess som förbundet även i dagsläget känner av på olika sätt. Det gäller bland annat att skapa en stabil organisationsstruktur och att finna lämpliga arbetsrutiner som uppfyller kraven på kvalitét och kontinuitet. Diverse omorganiseringar har genomförts och nya strukturer växer fram i skuggan av de gamla. I nuläget är AUF både en ekonomisk och juridisk fristående organisation i förhållande till ARS, även om gränsöverskridande samarbeten fortfarande förekommer då AUF är anslutet till ARS.

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

Besöksadress

Hantverksvägen 2, 1 tr 

151 65 Södertälje

Postadress

Box 38 
151 21 Södertälje 

073-634 85 09

kansli[@]assyriskaungdomsforbundet.se

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle